กว่าจะเป็นน้ำปลาใส สีน้ำตาลอมแดง รสดี กลิ่นละมุน ต้องผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพน้ำปลาอย่างพิถีพิถันในทุกกระบวนการ นับตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการหมักปลา กระบวนการตรวจสอบคุณภาพน้ำปลาให้ได้มาตรฐาน การคัดกรองสิ่งแปลกปลอม การบรรจุ
การจัดเก็บสินค้า และการจัดจำหน่าย โดยทุกขั้นตอนได้รับการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด จากบุคคลากรผู้ชำนาญการ มีการระบุรอบการผลิตบนผลิตภัณฑ์ และหีบห่อทุกชิ้น สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกเมื่อ

การควบคุมคุณภาพ


คัดเลือกการรักษา
ความสดของปลา

ควบคุมการเคล้าเกลือปลา
ภายใน 2 ชั่วโมง

ตรวจสอบคุณภาพและเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ระดับโปรตีนและอีสตามีน
ระหว่างการหมัก

ควบคุมคุณภาพให้ได้ตาม
มาตรฐานทุกข้อกำหนด

ดักกรองสารแปลกปลอม
ขนาด 0.8 ไมครอน

ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนจะ
บรรจุหีบห่อ จัดส่งตามมาตรฐาน